Rezervujte si online

Bouřková pravidla Golf & Ski Resortu Ostravice (nehratelné hřiště):

Nebezpečí bouřky vyhlašuje pracovník resortu sirénou, dvěma zatroubeními po sobě. Hráči musí okamžitě přerušit hru a skrýt se do nejbližšího úkrytu (domečky s pitnou vodou, WC a bleskosvodem u odpaliště č. 6, 10 a 15) nebo do klubu. Nejpozději 1 hodinu od vyhlášení bouřky pracovník resortu rozhodne, zda se bude opět pokračovat ve hře nebo se rozehraná hra ukončí. 

Pokud bude hra ukončena, obdrží každý hráč jeden z těchto bouřkových voucherů s platností do konce golfové sezóny:

  • Voucher na 18 jamek obdrží ten hráč, který přerušil hru na prvních pěti jamkách z objednaných 18 jamek.
  • Voucher na 9 jamek obdrží ten hráč, který přerušil hru na 6. až 14. jamce z objednaných 18 jamek.
  • Voucher na 9 jamek obdrží ten hráč, který přerušil hru na prvních pěti jamkách z objednaných 9 jamek.
  • Voucher na slevu 10 % na 18 jamkové fee obdrží ten hráč, který přerušil hru v jiném než výše uvedeném případě.

Hráčům nárok na obdržení bouřkového voucheru nevzniká, pokud byli před zakoupením fee na nebezpečí blížící se bouřky předem upozorněni a přesto se rozhodli do hry nastoupit.

V případě, že hrozí zjevné nebezpečí ze strany povětrnostních podmínek, zejména blesků nebo silného větru (padající větve či stromy), je hráč povinen přerušit hru a na nezbytně dlouhou dobu se skrýt v nejbližším úkrytu, i bez vyhlášení přerušení hry pracovníkem resortu.

Storm rules of Golf & Ski Resort Ostravice (unplayable course):

The danger of a storm is declared by a department worker by a siren, two trumpets in a row. Players must immediately stop the game and hide in the nearest shelter (houses with drinking water, toilet and lightning rod at tees 6, 10 and 15) or the club. No later than 1 hour after the announcement of the storm, the employee of the resort will decide whether to continue the game again or to end the game.

If the game is over, each player will receive one of the following storm vouchers valid until the end of the golf season:

  • The 18-hole voucher will be awarded to the player who interrupted the game on the first five holes of the ordered 18 holes.
  • The 9-hole voucher will be awarded to the player who interrupted the game on the 6th to 14th holes out of the ordered 18 holes.
  • The 9-hole voucher will be awarded to the player who interrupted the game on the first five holes of the ordered 9 holes.
  • The voucher for a 10 % discount on the 18-hole fee will be awarded to the player who interrupted the game in a case other than the above.

Players are not entitled to receive a storm voucher if they have been warned in advance of the danger of an impending storm before purchasing a fee and still decide to start the game.

In the event that there is an obvious danger due to weather conditions, especially lightning or strong wind (falling branches or trees), the player is obliged to interrupt the game and hide in the nearest shelter for the necessary length of time, even without announcing the interruption of the game by a department employee.